ปริมาณฝนตก(มิลลิเมตร) อ.เมือง จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2562 ที่ตั้งสถานี ละติจูด 7ํ 12" น. ลองติจูด 100ํ 36" อ.
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ปริมาณฝนตก 171.2 14.0 26.1 21.1 157.6 83.2 168.3 52.4 103.2 - - -
จำนวนวันฝนตก 15 7 2 5 21 14 14 14 14 - - -
ปริมาณฝนสูงสุดใน 1 วัน 155.6 9.5 23.3 14.2 24.8 25.0 69.1 16.8 34.6 - - -
ฝนรวมทั้งปี = 797.1 มม. ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน = 155.6 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี = 106 วัน
อุณหภูมิเฉลี่ย(ซํ) อ.เมือง จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2562 ที่ตั้งสถานี ละติจูด 7ํ 12" น. ลองติจูด 100ํ 36" อ.
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย 27.8 28.1 28.6 29.7 29.5 29.1 28.8 28.8 28.3 - - -
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี = 28.7 ซํ
อุณหภูมิสูงสุด(ซํ) อ.เมือง จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2562 ที่ตั้งสถานี ละติจูด 7ํ 12" น. ลองติจูด 100ํ 36" อ.
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด 30.6 31.3 32.4 33.5 34.7 33.9 33.7 33.9 32.6 - - -
อุณหภูมิสูงสุดของเดือน 31.2 32.6 33.7 34.9 36.4 36.0 35.9 36.9 36.2 - - -
อุณหภูมิสูงที่สุดของปี = 36.9 ซํ
อุณหภูมิต่ำสุด(ซํ) อ.เมือง จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2562 ที่ตั้งสถานี ละติจูด 7ํ 12" น. ลองติจูด 100ํ 36" อ.
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด 25.6 25.6 25.1 26.4 26.3 26.0 25.3 25.4 25.3 - - -
อุณหภูมิต่ำสุดของเดือน 21.6 23.8 22.4 24.9 24.9 24.3 22.9 23.1 23.8 - - -
อุณหภูมิต่ำที่สุดของปี = 21.6 ซํ
ความชื้นสัมพัทธ์(%) อ.เมือง จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2562 ที่ตั้งสถานี ละติจูด 7ํ 12" น. ลองติจูด 100ํ 36" อ.
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ความชื้นเฉลี่ย 77.35 75.53 75.36 75.50 75.09 75.59 74.98 73.22 78.57 - - -
ความชื้นเฉลี่ยสูงสุด 97.00 94.00 94.00 93.00 97.00 96.00 96.00 94.00 96.00 - - -
ความชื้นเฉลี่ยต่ำสุด 56.00 56.00 56.00 56.00 46.00 42.00 47.00 37.00 46.00 - - -
ความชื้นเฉลี่ยต่อวัน = 75.69% ความชื้นเฉลี่ยต่ำสุดต่อวัน = 37.00% ความชื้นเฉลี่ยสูงสุดต่อวัน = 97.00%