คณะผู้บริหารศูนย์ฯ

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

นายโชคชัย ชุมนุ้ย
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ

นายสมภพ วิสุทธิศิริ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน

นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร
ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

นายธิติพล ศรีไตรรัตน์
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

นายจิรศักดิ์ ทองสันติ
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

นายปวริศวร เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ

ว่าที่ร้อยเอกวุฒิ เนียมประยูร
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ

นางสาวสุจินนา กันตาโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

casinometropolslot.com casinomaxislot.com rexbahisslot.com jetbahisslot.com discountcasinoslot.com