สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562


อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.8 ํซ ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 20.9 ํซ ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ปริมาณฝนมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 94.5 มม. ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

****************************


ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 = 551.5 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 = 553.4 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 = 557.6 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 = 519.3 มม.