ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

-ว่าง-
ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

นายธิติพล ศรีไตรรัตน์
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นายณรงค์พล ทองสังข์
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นายรพีภูมิพัฒน์ เสมอภพ
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ