ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นายปวริศวร เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นางสาวพณธร เรณุมาศ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นายนิติธร เวชสิทธิ์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

ยุสรอ อูมา
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายอนุวา มะนุ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน