วิสัยทัศน์

"องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม"


พันธกิจ

1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

2. พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4. สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม

5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ


ประเด็นยุทธศาสตร์


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพื้นฐานองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและการสร้างประโยชน์ต่อสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น


ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา คือ SOSMART


S : Self development พัฒนาตนเอง หมายถึง ใฝ่หาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

O : On Target มุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนด ทํางานให้เกิดผลดีแก่องค์กรและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เน้นการทํางานโดยยึดผลลัพท์เป็นหลักมีการวัดผลลัพท์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

S : Service mind มีจิตบริการ หมายถึงการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพ ด้วยความเต็มใจ

M : Moral มีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต และจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานคิดถึงประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสําคัญ 

A : Active กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทํางาน หมายถึง มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น และตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายอย่างที่ตั้งไว้ 

R : Responsibility มีความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงออกถึงความเอาใจใส่มุ่งมั่นต่อบทบาท และมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพันอดทนต่อปัญหาอุปสรรค เพื่อให้บรรลุผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นด้วย 

T : Team Work ทํางานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการทํางานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้