อบจ.สงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4


วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน


เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา

จำนวน 1,350 คน ระหว่างวันที่ 11-26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รับความรู้

นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาในห้องเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 4 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จำนวน 120 คน

พร้อมทั้งคณะผู้ปกครอง และครู จากอำเภอหาดใหญ่ โดยมีนางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน นางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม

เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจ

อากาศชั้นบน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายการพยากรณ์อากาศ และในวันนี้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสงขลาได้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562

เวลา 09.30 น. โดยนายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด


IMG_8825_resize
IMG_8569_resize
IMG_8788_resize
IMG_8789_resize
IMG_8801_resize
IMG_8805_resize
IMG_8799_resize
IMG_8589_resize
IMG_8640_resize
IMG_8647_resize
IMG_8696_resize
IMG_8621_resize
IMG_8677_resize
IMG_8602_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้