อบจ.สงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 Print


วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน


เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา

จำนวน 1,350 คน ระหว่างวันที่ 11-26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รับความรู้

นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาในห้องเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 4 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จำนวน 120 คน

พร้อมทั้งคณะผู้ปกครอง และครู จากอำเภอหาดใหญ่ โดยมีนางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน นางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม

เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจ

อากาศชั้นบน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายการพยากรณ์อากาศ และในวันนี้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสงขลาได้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562

เวลา 09.30 น. โดยนายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด


IMG_8825_resizeIMG_8569_resizeIMG_8788_resizeIMG_8789_resizeIMG_8801_resizeIMG_8805_resizeIMG_8799_resizeIMG_8589_resizeIMG_8640_resizeIMG_8647_resizeIMG_8696_resizeIMG_8621_resizeIMG_8677_resizeIMG_8602_resize