ศอ. จัดโครงการสัมมนา การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) จัดโครงการสัมมนา 
การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และการพัฒนาตัวชี้วัดถ่ายทอดสู่บุคคล 
โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม เป็นประธานในพิธี 
มีผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์โชค เป็นวิทยากร ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสถานี หัวหน้าสถานี นักอุตุนิยมวิทยาและเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ในสังกัด ศอ. เข้าร่วมสัมมนาฯ 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15