นศ. ม.วลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศอ.

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณาจารย์ จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน อุตุนิยมวิทยาทั่วไป การพยากรณ์อากาศ และภัยธรรมชาติ ตลอดจนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ศอ. โดยมีผู้บรรยายตามลำดับดังนี้  นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน บรรยายความรู้เรื่องการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน  และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 
IMG_2108
IMG_2058
IMG_2054
IMG_2035
IMG_2021
IMG_2017
IMG_1987
IMG_1986
IMG_1976
IMG_1962
IMG_1877
IMG_1873
IMG_1855
IMG_1851
IMG_1821
IMG_2117
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้