นศ. ม.วลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศอ. Print

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณาจารย์ จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน อุตุนิยมวิทยาทั่วไป การพยากรณ์อากาศ และภัยธรรมชาติ ตลอดจนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ศอ. โดยมีผู้บรรยายตามลำดับดังนี้  นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน บรรยายความรู้เรื่องการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน  และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 
IMG_2108IMG_2058IMG_2054IMG_2035IMG_2021IMG_2017IMG_1987IMG_1986IMG_1976IMG_1962IMG_1877IMG_1873IMG_1855IMG_1851IMG_1821IMG_2117