นักเรียนโครงการโอลิมปิก จาก ”ค่ายอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ.

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น..
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ให้การต้อนรับและบรรยายแก่คณาจารย์ 5 ท่าน
และนักเรียน จำนวน 30 คน จากค่ายอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศประจำปีการศึกษา 2565-2566
ค่าย 2 ซึ่งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ สำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้น
และในครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ได้แก่ นางสาวสุไรยา แกมะเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับชำนาญงาน
และนายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับชำนาญงาน แก่คณาจารย์และนักเรียน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้