นักเรียนโครงการโอลิมปิก จาก ”ค่ายอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ. Print

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น..
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ให้การต้อนรับและบรรยายแก่คณาจารย์ 5 ท่าน
และนักเรียน จำนวน 30 คน จากค่ายอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศประจำปีการศึกษา 2565-2566
ค่าย 2 ซึ่งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ สำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้น
และในครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ได้แก่ นางสาวสุไรยา แกมะเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับชำนาญงาน
และนายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับชำนาญงาน แก่คณาจารย์และนักเรียน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg