ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาเช่าใช้ระบบสื่อสารGPRS


ประกาศยกเลิกเช่าใช้ระบบสื่อสารGPSR