ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กกทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์


ประกาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา (1)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิดเผยราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์61