ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เอกสารประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้ากำหนดรายละเอียดจ้างทำความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า1ราคากลางทำความสะอาดและตัดหญ้า