ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


BOQประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเอกสารประกวดราคาถนนภายในศูนย์ฯรูปแบบรายละเอียดราคากลางถนนภายในศอ