สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑


การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม๒๕๖๐การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม๒๕๖๑การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๑การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม๒๕๖๐การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดดือน เมษายน ๒๕๖๑การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑