ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศอ.

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 9.30 -15.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมพิเศษ SMC
และ SMP ระดับชั้น ม.1 จำนวน 113 คน เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้

ฝั่งตะวันออก สงขลา โดยมีนายบวร อสัมภินวัฒน์ (นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ) นายจิรศักดิ์ ทองสันติ (เจ้า
พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน) และนางสาวสุไรยา แกมะ (เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน) เป็นผู้
บรรยาย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานในเนื้อหาความรู้ที่วิทยากรได้ถ่ายทอดPost Date: : 15 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.