ผอ.ศอ.เข้าร่วมประชุมหารือ คณะทำงานร่วม (Joint Working Group Meeting ) ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไทย – เกาหลี


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไทย – เกาหลี ซึ่งการประชุมว่าด้วยเรื่องของผลการศึกษา
1)โครงการศึกษาร่วมเรื่องระบบการติดตามภัยแล้งโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม
2)โครงการศึกษาร่วมเรื่องการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศของอ่าวไทยบริเวณปากคลองระบายน้ำหลาก
3)โครงการการหารือระดับชาติเรื่องน้ำในประเทศไทย (The National Dialogue on Water in Thailand)
รวมถึงร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการต่อไป


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้