ศอ.ร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการเคเบิลใต้น้ำ SEA – H2X ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการเคเบิลใต้น้ำ SEA – H2X ณ ห้องสมิหลา 1 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา
ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยมีบริษัท เอชเอ็มเอ็น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
สำหรับการเชื่อมต่อระบบเคเบิลได้น้ำ SEA – H2X จะขึ้นบกบริเวณชายฝั่งหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง จังหวัดสงขลา
โดยมีการเชื่อมโยงระหว่าง ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน และฟิลิปปินส์ เพื่อรองรับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ผู้ดำเนินโครงการได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน หน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและเกิดความเข้าใจตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อโครงการเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาประกอบการวางแผนการดำเนินงานต่อไป


5.jpg
1.jpg
4.jpg
6.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้