ศอ.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนเรื่องเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่นโยบายสาธารณะ”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนเรื่องเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่นโยบายสาธารณะ" ภายใต้การประชุมใหญ่ปี 2565
"เมืองรู้ร้อนรู้หนาว เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง" สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการบูรณาการ
และนำประเด็นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนพัฒนาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ส่งเสริมให้เกิดการผลักดันนโยบายแบบล่างขึ้นบน โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
จากการดำเนินโครงการ SUCCESS ณ ห้องประชุมณธรรศ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อ.เมือง จ.สงขลา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
4758.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้