ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 พ.ต.อ.ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้เข้าร่วมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิเช่น สนง. สถิติจังหวัดสงขลา , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, ไปรษณีย์จังหวัดสงขลา, NT จังหวัดสงขลา และ DEPA ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเอกพิรุณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลาในการนี้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้รายงาน ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวง และวางนโยบายการขับเคลื่อนงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ (ดิจิทัลจังหวัด) โดยมียุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้ำงพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ : (สดช.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล : (สศด./depa)ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : (สดช.)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล : (สสช.) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนำกำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคดิจิทัล สศด./depa)26
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : (สพธอ.)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูล อุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ (อต.)

ภาพ : จิรศักดิ์ / ข่าว : นฤมล


235618.jpg
235620.jpg
235622.jpg
235625.jpg
S__2056286_0.jpg
S__2056289_0.jpg
S__2056290_0.jpg
S__2056291_0.jpg
temp_ca4cf5e85b90611bf58d1022746c272f5_4792500984561595827_62149625592280.jpg
temp_ca4cf5e85b90611bf58d1022746c272f5_4792500984561595827_62149626025561.jpg
temp_ca4cf5e85b90611bf58d1022746c272f5_4792500984561595827_62149626217644.jpg
temp_ca4cf5e85b90611bf58d1022746c272f5_4792500984561595827_62149626393634.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้