ศอ. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม”


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม” โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่ใช้ตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ การใช้ระบบการตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ การใช้สารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา การเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนเพื่อการบูรณาการและขยายฐานความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาสู่ภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาณ วัดท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ นายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ


1.JPG
2.jpg
2-1.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.jpg
7.JPG
8.JPG
9.JPG
11.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้