นักเรียนโรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ ศอ.


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 -12:00 น

นักเรียนโรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จำนวน 55 คน พร้อมครูผู้ควบคุม จำนวน 5 คน ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์การพยากรณ์อากาศ จากนางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ-/ข่าว พัชรี


IMG_4316.jpg
IMG_4317.jpg
IMG_4321.jpg
IMG_4375.jpg
IMG_4383.jpg
IMG_4455.jpg
IMG_4469.jpg
IMG_4474.jpg
IMG_4485.jpg
IMG_4486.jpg
IMG_4487.jpg
IMG_4514.jpg
IMG_4518.jpg
IMG_4525.jpg
IMG_4570.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้