ศอ.ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ ”ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมจิตอาสา 4.0“


เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ ”ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมจิตอาสา 4.0“ ซึ่งดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมภพ วิสุทธิศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาขั้นพื้นฐานสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน” คุณสมโชติ พุทธชาติ บรรยายในหัวข้อ “พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินโคลนถล่มในพื้นที่ 5 ลุ่มน้ำจังหวัดสงขลา และคุณภานุมาศ นนทพันธุ์ บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการทำงานเป็นเครือข่ายการเตือนภัยทางแอพพลิเคชั่น”

ภาพ : วีระชัย,ชานุพงษ์ / ข่าว : ชานุพงษ์


0.jpg
1.jpg
3.jpg
4.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
18.jpg
19.jpg