นักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะปราง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ ศอ.


เมื่อวัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -15.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนบ้านท่ามะปราง อ.รัตภูมิ จ.สงขลาข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้านอุตุนิยมวิทยา โดยมีวิทยากรดังต่อไป 1.นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศชั้นบน และนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ บรรยายเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ

ภาพ/ข่าว : ชวนพิศ


โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 022.jpg
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 024.jpg
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 041.jpg
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 078.jpg
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 080.jpg
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 085.jpg
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 090.jpg
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 094.jpg