กพท.ดำเนินการตรวจติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน สถานีตรวจอากาศการบิน (AMS)​ และหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน (AMO) สนามบินหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับ นางทวิกา ห้วยหงษ์ทอง และคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในโอกาสที่มาดำเนินการตรวจติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน สถานีตรวจอากาศการบิน (AMS) และหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน (AMO) สนามบินหาดใหญ่ โดยคณะผู้ตรวจประเมินได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตัวแทนผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และทำการสรุปผลการตรวจประเมิน ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามให้แก่คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ให้มีความปลอดภัย มีระเบียบ และเป็นมาตรฐานเดียวกันตามกฎสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ต่อไป


2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
1.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้