อบจ.สงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7


วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำนักเรียนโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษา


ดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 7 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนศรีบ้านลำชิง จำนวน 120 คน พร้อมทั้งคณะผู้ปกครอง

และครู จากอำเภอนาทวี โดยมีนางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น

นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ และนางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน

บรรยายการตรวจอากาศชั้นบน และนายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ บรรยายการพยากรณ์อากาศ


IMG_9411_resize
IMG_9424_resize
IMG_9428_resize
IMG_9454_resize
IMG_9495_resize
IMG_9519_resize
IMG_9560_resize
IMG_9589_resize
IMG_9590_resize
IMG_9625_resize
IMG_9627_resize
IMG_9641_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้