อบจ.สงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำนักเรียนโครงการฝึกอบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 6 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดคูวา จำนวน 40 คน โรงเรียนวัดเกษตรชลธี จำนวน

20 คน โรงเรียนบ้านดอนแบก จำนวน 20 คน และโรงเรียนวัดผักกูด จำนวน 10 คน พร้อมทั้งคณะครูและผู้ปกครอง โดยมีนายจิรศักดิ์

ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน บรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน

นางสาวสุไรยา แกมะ และนางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศชั้นบน และนางสาวชวนพิศ

เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ บรรยายการพยากรณ์อากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รับความรู้นำไปประยุกต์ใช้กับวิชา

ในห้องเรียน และใช้ในชีวิตประจำวันIMG_9116_resize
IMG_9124_resize
IMG_9256_resize
IMG_9139_resize
IMG_9148_resize
IMG_9150_resize
IMG_9156_resize
IMG_9172_resize
IMG_9180_resize
IMG_9185_resize
IMG_9262_resize
IMG_9349_resize
IMG_9366_resize
IMG_9371_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้