ศอ.ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่

วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต้อนรับข้าราชการ
บรรจุใหม่ จำนวน 10 ท่าน และมอบหมายนโยบายในการทำงาน 
โดยมี นายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายปวริศร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ
นายวีระ สม่าหลี รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
นายประพล ปรางแก้ว ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์) และนายนเรศ จันทนา ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน
และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเข้าร่วมต้อนรับ 
IMG_2949_resize
IMG_2944_resize
IMG_2948_resize
IMG_2950_resize