คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศอ.

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 9.30 -15.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา โปรแกรมพิเศษ SMC
และ SMP ระดับชั้น ม.1 จำนวน 113 คน เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้

ฝั่งตะวันออก สงขลา โดยมีนายบวร อสัมภินวัฒน์ (นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ) นายจิรศักดิ์ ทองสันติ (เจ้า
พนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน) และนางสาวสุไรยา แกมะ (เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน) เป็นผู้
บรรยาย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานในเนื้อหาความรู้ที่วิทยากรได้ถ่ายทอด


2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize