ศอ. บรรยายฯ แก่ผู้นำชุมชนฯ นาหหม่อม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.30 น.
ผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านควนจง ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม สงขลา
นำโดยผู้ใหญ่บ้านสนั่น เสมาธรรมจักร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฉลอง อรัญดร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เต็มสิริ เพชรสังข์
คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสาและทีมอาสาป้องกันระวังอุทกภัย จำนวน 20 คน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน อุตุนิยมวิทยาทั่วไป การพยากรณ์อากาศ และภัยธรรมชาติ โดยมีนายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ กล่าวต้อนรับและมีผู้บรรยายตามลำดับดังนี้  นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน  และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 
IMG_2672
IMG_2721
IMG_2744
IMG_2757
IMG_2782
IMG_2806
IMG_2825
IMG_2884
IMG_2895
IMG_2930
IMG_2980
IMG_2982
IMG_2998
IMG_3016