คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศอ.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 -11.00 น. นักเรียน ขั้น ม.2 โครงการ SMA โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย จำนวน 120 คน พร้อมครูและผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
ฝั่งตะวันออก โดยมีนายบวร อสัมภินวัฒน์ (นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ) นางสาวหัสยา อินต๊ะ  (เจ้าพนักงาน
อุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน) นางสาวสุไรยา แกมะ (เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน) และนางสาวศตพร
ยวงมณี (เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน) เป็นผู้บรรยาย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยร้อยยิ้ม
และความประทับใจตลอดการเยี่ยมชม

2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize