โครงการอุตุนิยมวิทยาพบผู้ประสบภัยจากสภาวะอากาศ

เมื่อวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ลงพื้นที่พบผู้ประสบภัยจากสภาวะอากาศ
บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง เพื่อสอบถามการรับรู้ประกาศแจ้งเตือนภัยของผู้ประสบภัย
จากสภาวะอากาศในพื้นที่เกิดภัย

7
6
5
4
3
2