กีฬาสายสัมพันธ์ "อ่าวไทย - อันดามัน" ครั้งที่ 12

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้จัดการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์
"อ่าวไทย - อันดามัน" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นประเพณีการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จัดขึ้นเพื่อมีวัตถูประสงค์ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ข้าราชการ และลูกจ้าง โดยมีท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายวันชัย  ศักดิ์อุดมไชย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ
ในครั้งนี้ 

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
16
18
19
20
21