ผอ.ศอ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยา ส่วนตรวจอากาศการบิน และกลุ่มงานในความรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 7-14 มีนาคม 2561 ผอ.ศอ. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยา ส่วนตรวจอากาศการบิน และกลุ่มงานในความรับผิดชอบ ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึง จังหวัดนราธิวาส ตามแผนปฏิบัติราชการ นโยบายและตัวชี้วัด ของ ศอ. ประจำปี 2561 เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมประชุมเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาสตร์กรมฯ มอบหมายแนวนโยบาย ติดตาม ตรวจสอบ รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนให้กำลังใจแก่ข้าราชการในการปฏิบัติงาน 
10
11
12
13
14
15
16
07
08
09
02
04
05
06
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้