ศอ. ร่วมประชุม วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม ผอ.ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้กับราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้เตรียมความพร้อมและรับทราบสถานการณ์ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มได้ทันต่อเหตุการณ์
และเพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจะจัดประชุมทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
11_resize
10_resize
9_resize
8_resize
7_resize
6_resize
5_resize
4_resize
3_resize
2_resize