ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า


ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า