ศอ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีการมอบรางวัล “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand” พ.ศ.2565 ภาคใต้ Print


นายณัทพล ไชยทอง ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ ในนามตัวแทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมการมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand”
โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต
นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถด้านศิลปะด้วยการออกแบบสร้างสรรค์งาน
สื่อสาธารณะ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
ผ่านทางผลงานศิลปะบนกำแพง โอกาสนี้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงนาม“ประทับฝ่ามือต่อต้านการทุจริตด้วยมือของเรา”
ณ บริเวณจุดวาดภาพศิลปกรรมบนกำแพง ด้านถนนทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg6_0.jpg7.jpg