ผอ.ศอ. ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณี อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม” เมืองคลองแห Print

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ. ได้เข้าร่วมพิธีเปิด
“ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมีนายนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยการจัดตั้งศูนย์ฯ ครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้น
และเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ ในการประสานงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ในการนี้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ร่วมให้ความรู้ด้านข้อมูลด้านสภาพอากาศ
ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสภาพอากาศด้วยแอปพลิเคชั่นให้กับทางเทศบาลเมืองคลองแหได้รับทราบ
เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg