นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ศอ. Print

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
จำนวน 30 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน
และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้ นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน
และนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg