นักเรียนโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ ศอ. Print

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00น. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 30 คน พร้อมคณะครู ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ศอ.) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์การพยากรณ์อากาศ จากนางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสาวศตพร ยวงมณีเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ : พัชรี / ข่าว : ชานุพงษ์


20191213_085724.jpg20191213_090102.jpg20191213_090626.jpg20191213_090824.jpg20191213_090940.jpg20191213_091141.jpg20191213_091424.jpg20191213_091731.jpg20191213_093519.jpg20191213_095938.jpg20191213_100747.jpg20191213_101254.jpg20191213_101655.jpg20191213_102137.jpg20191213_102959.jpg20191213_110206.jpg20191213_113909.jpg20191213_113920.jpg20191213_114700.jpg