กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนา “ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเรียนรู้ภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต” Print

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนา
“ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเรียนรู้ภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต” 
ณ ซี.เค.รีสอร์ท อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวรายงาน และ
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่อำเภอปากพนังที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" จำนวน 168 คน หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา และเจ้าหน้าที่จังหวัด ลงพื้นที่พบประชาชนในบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ณ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตรายการให้ตรงความต้องการของผู้รับฟังให้มากที่สุด

2_resize3_resize4_resize5_resize6_resize7_resize8_resize9_resize10_resize11_resize12_resize14_resize