ศอ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด” ภายใต้โครงการ SUCCESS Print

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด”
ภายใต้โครงการ SUCCESS ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์ วิว จังหวัดสงขลา
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมืองได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับ บทเรียนที่ได้จากการดำเนินโครงการข้อค้นพบที่สำคัญ ผลลัพธ์
และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการเตรียมพร้อมของชุมชน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละเมือง


416571.jpg1347471.jpg1347472.jpg1347474.jpg1347475.jpg1347477.jpg1347482.jpg