ศอ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือและการฝึกซ้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มช่วงฤดูฝน ประจำปี 2566 ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (TTX) Print

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้นายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือและการฝึกซ้อมแผน
รับมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มช่วงฤดูฝน ประจำปี 2566 ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (TTX)
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม


S__74883116.jpgS__74883115.jpgS__74883117.jpgS__74883119.jpg