คณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Print


วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับ
การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้
นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และนายธิติพล ศรีไตรรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg