ศอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2566 Print

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อให้การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ
มีประสิทธิผล และมีการเตรียมการรองรับฤดูฝนในช่วงปลายปี 2566 และการสำรองน้ำสำหรับฤดูแล้งปีหน้าต่อไป
ในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ. ได้คาดหมายปริมาณฝนสะสมรายเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2566 ให้ที่ประชุมทราบ


2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg1.jpg