ศอ. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่กลุ่มเครือข่าย ฯ เกษตรกรชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง Print

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2566
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนครผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
พร้อมข้าราชการ ศอ. ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการร่วมกับเครื่อข่ายฯ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่สมาชิกและอาสาอุตุฯ
โดยในการนี้ ท่าน ผอ.ศอ.ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกภายในกลุ่มและอาสาสมัครอุตุฯ
เพื่อให้สมาชิกสามารถนำความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


1.1.jpg1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg