ศอ.จัดโครงการให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรบ้านตะโหมด ตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง Print

วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการ
จัดโครงการให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรบ้านตะโหมด ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรทำนาตะโหมด
ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ในการนี้ ทางศอ. ได้บรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และการเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
มีความรู้ ความเข้าใจ และนำข้อมูลฯ ไปใช้ประกอบวางแผนการทำนาและกิจการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


1.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg